“พาณิชย์” จัดกิจกรรม สร้าง SMEs เติบโตเป็น ‘Smart Enterprises’

รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม สร้างนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จ ช่วยดันผู้ประกอบธุรกิจโตขึ้นเป็น Smart Enterprises พาธุรกิจของตนเองและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรม และองค์ความรู้ ‘เปลี่ยนปัญหาและความท้าทาย’ ให้เป็น ‘ศักยภาพและโอกาส’ Continue reading ““พาณิชย์” จัดกิจกรรม สร้าง SMEs เติบโตเป็น ‘Smart Enterprises’”