กลเม็ดการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0

ต้นแบบการสื่อสารของผู้นำ 4.0 ที่ดีเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จสามารถบริหารงานและคน ให้มีประสิทธิภาพ การบริหารงานและบริหารคนในยุคปัจจุบันซึ่งมีความหลากหลายทั้งความต่างของ Generation วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ผู้นำต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องสื่อสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ

ดังนั้นผู้นำที่ดีควรมีเทคนิคการสื่อสารที่ต้องตอบโจทย์ทั้งองค์กรและลูกค้า รวมทั้งตัวผู้นำเอง เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0 ที่ดีมีอะไรบ้าง ขอแนะนำกลเม็ดเคล็ดลับดังนี้

การวางความคิดอย่างมีระบบ การที่ผู้นำจะสื่อสารให้ชัดเจนได้ ต้องมีกระบวนการเรียบเรียง วางกรอบที่ชัดเจนก่อน เพราะหากทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและมีเหตุมีผลแล้ว การโน้มน้าวก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกวิธีสื่อสารที่ตรงประเด็น-สถานการณ์-เวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication), การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication), การสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication), การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (Stakeholder Communication) นั้น สิ่งสำคัญจะต้องใช้วิธีสื่อสารให้ตรงประเด็นเข้าใจสถานการณ์ และเลือกเวลาให้เหมาะสมที่สุดเป็นผู้ฟังที่ดี อีกหนึ่งกลเม็ดของผู้นำที่ดี ถ้าหากจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจคนอื่นก่อน ต้องเข้าใจสารที่ผู้สื่อสารส่งมา ไม่คิดไปเอง ถ้าเข้าใจแล้ว ผู้นำก็จะสื่อสารได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น

การสื่อสาร 2 ทาง (Two way communication) ผู้นำที่ดีควรเรียนรู้วิธีการใช้คำถามแบบปลายเปิด เช่น ทำไม, เพราะอะไร, อย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะไม่เกิดประโยชน์ หากเราใช้คำถามถูก จะเกิดการตอบรับที่ดีและต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ช่องทางสื่อหรือเครื่องมือให้เหมาะสม ปัจจุบันมีช่องทางและเครื่องมือในการสื่อสารหลากหลายไม่ว่า Social Media, Direct Communication หรือ อื่นๆ เป็นต้น ผู้นำที่ดีจึงควรเลือกให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร ใจเขา-ใจเรา หลีกเลี่ยงคำพูด ประชดประชัน กระทบกระเทียบ แดกดัน ซึ่งสร้างแต่ความขัดแย้ง ไม่ก่อประโยชน์และจะมีแต่ผลเสียตามมา

ภาษากายเป็นเรื่องสำคัญ ผู้นำที่ดีควรใช้ภาษากายแสดงออกถึงความตั้งใจฟัง เช่น สบตาแบบมีไมตรี ยิ้ม พยักหน้าเบาๆ ให้เกียรติผู้สื่อสารก่อนเสมอ นอกจากนี้จะต้องไม่พูดแทรก ไม่ตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันที รอให้ผู้อื่นสื่อสารจบก่อนและค่อยพูด รักษาวาจาสัตย์ เทคนิคการสื่อสารนี้สำคัญมากๆ เหมือนคำที่ว่า “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ” ผู้นำที่ดีต้องรักษาคำพูด พูดแล้วควรต้องทำ และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ

เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0 เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำอย่างคุณควรนำไปใช้ อีกทั้งบุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียง และภาษากายที่เหมาะสม การสื่อสารเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานและบริหารคนออกมาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากผู้นำที่สามารถเข้าใจและนำเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้ได้ เชื่อมั่นว่าคุณจะพาทีมและองค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ที่มา : http://www.ryt9.com