กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

วัตถุประสงค์การกู้
1. เพื่อลงทุนในการจัดหา ปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมการซื้อที่ดินว่างเปล่า) เครื่องจักร อุปกรณ์ พาหนะ ซอฟต์แวร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดในกิจการ เป็นต้น

2. เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เช่น การค้นคว้าวิจัยซื้อสิทธิ์ในการผลิต การรับรองมาตรฐาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ เป็นต้น          3. เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเฉพาะที่จำเป็นตาม ข้อ (1.) หรือ ข้อ (2.)
4. หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด
คุณสมบัติการผู้กู้
1. เป็นเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และมีขนาดของกิจการ ดังนี้
1.1 กิจการประเภท การผลิต หรือให้บริการ ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน หรือมีมูลค่าสิยทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกินสองร้อยล้านบาท           1.2 กิจการประเภท การค้าปลีก หรือการค้าส่ง ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท

2. เป็นเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ ตามที่คณะกรรมการการบริหารกำหนด
3. เป็นเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจใน
3.1 กลุ่มธุรกิจ (Sector หรือ Cluster) ที่เป็นกลุ่ม 10 S-Curve หรือ ที่เชื่อมโยงและจะพัฒนาไปสู่กลุ่ม 10 S-Curve
3.2 ธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด/ส่วนกลางกำหนด ทั้งนี้ธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายในการให้การสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผิดกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

4. เป็นเอสเอ็มอีที่จะใช้เงินทุนเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการ/สินค้า/บริการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เช่น การรับรองมาตรฐาน การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือ ที่เกี่ยวกับ Digital เข้ามาใช้ในกิจการ เป็นต้น
5.เป็นเอสเอ็มอีที่เคย หรือ อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชนที่มีลักษณะเป็นการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ หรือ เพิ่มพูนองค์กรความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาด การจัดการ และการเงิน ทั้งในรูปของกิจกรรมกลุ่ม หรือ การจัดที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือเฉพาะราย หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลในการประกวดแนวคิด/แผนธุรกิจ หรือธุรกิจ SMEs ดีเด่นด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ กรณี ที่ไม่ผ่านการอบรมหรือกิจกรรมจะต้องเข้ารับการอบรม/พัฒนา ตามที่กองทุนกำหนด

6. มีระบบบัญชีเดียว หรือ แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว
7. ไม่เป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดี ณ วันยื่นขอเข้าโครงการ
8. ไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือ ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 12 งวด ก่อนวันยืนขอเข้าโครงการ
9. ต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วดังนี้
9.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท
9.2 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท
9.3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมไทย
10. ยินยอมนำส่งข้อมูลทางบัญชีของกิจการ และข้อมูลเครดิตให้กับกองทุน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนตามรอบบัญชีทุกปี ตลอดอายุการชำระหนี้
11. หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
วงเงินสินเชื่อต่อราย
สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยกำหนดให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน3 ล้านบาทต่อราย มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขอวงเงินรวมของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรและวงเงินที่เกิน 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงของจังหวัด
อัตราดอกเบี้ย
ถูกสุดๆเพียง 1% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ
ระยะเวลากู้ยืม
ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้
หลักประกัน
ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับประโยชน์จากสินเชื่อค้ำประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ กรณีนำไปลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร ให้นำมาเป็นหลักประกันเสริม โดยไม่ต้องประเมินราคา