ข้อดีของ SME

ในปัจจุบัน มีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดเล็ก กลางจนไปถึงขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจที่ได้รับความนิยมและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็คือธุรกิจ SME ธุรกิจ SME ทำให้เกิดการกระจายตัวของของรายได้เป็นอย่างดี และยังสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย ซึ่งธุรกิจ SME สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้

SME คืออะไร 
SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprise คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้การควบคุมของธุรกิจหรือบุคคลอื่น ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. การผลิต (Product Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)
2. การค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail)
3. การบริการ (Service Sector)

ข้อดีของ SME

1. จัดการทุกอย่างได้ง่าย
เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง มีความอิสระ คล่องตัวในการจัดการได้อย่างทั่วถึง

2. เจอวิกฤต โอกาสที่จะฟื้นตัวได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจขนาดเล็กประสบปัญหารือเจอวิกฤต เกิดการเสียหาย ได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่า

3. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย
ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงและมีความเป็นกันเอง ใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้เจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

4. ปรับเปลี่ยน และยืดหยุ่นได้ง่าย
ธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีกฏระเบียบที่ชัดเจน ทำให้ปรับเปลี่ยน ธุรกิจได้ยาก แต่ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถปรับเปลี่ยน และยืดหยุ่นได้มากกว่า

5. การลงทุนไม่สูง
เจ้าของธุรกิจอยากลงทุน หรือทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ก็สามารถทำได้ง่ายกว่า เพราะถ้าเปรียบเทียบการลงทุนกับธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีต้นทุนที่สูงกว่า การตัดสินใจในการลงทุนแต่ละครั้งก็จะซับซ้อนและหลายขั้นตอนมากกว่า

6. ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ เกิดมาจากเจ้าของธุรกิจมีความชอบและถนัดในการประกอบธุรกิจนั้นๆ ทำให้ประกอบธุรกิจอย่างมีความสุข

https://medium.com