จดทะเบียนตั้งบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

หลายๆคนก็คิดอยากจะเปิดบริษัท กับเขาบ้าง แต่ก็ไม่รู้ขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เลยว่า จะเป็นอย่างไรบ้าง หรือท่านไม่อยากรับรู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ใช้บริการ สำนักงานบัญชีที่ รับจดทะเบียนบริษัทได้ หากต้องการ จัดตั้งเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน สำหรับรูปแบบธุรกิจแบบบริษัท ก็มีขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่ง ก็คือต้องมีการเรียกประชุมกันของผู้ก่อตั้ง เพื่อตกลงและอนุมัติการจัดตั้งบริษัท

ลักษณะของบริษัทจำกัด มีลักษณะเป็นดังนี้
1.มีผู้ก่อการและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
2.บริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
3.มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
4.ผู้ถือหุ้นจะรับผิดจำกัดในหนี้ของบริษัทไม่เกินจำนวนเงินตามมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่และยังส่งใช้ไม่ครบตามจำนวนเงินเท่านั้น
5.ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
1.เตรียมชื่อจดทะเบียน เตรียมชื่อจดทะเบียนสำหรับตั้งบริษัท ไว้ประมาณ 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ
2.จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อ เมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและตอบรับว่า ไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่น อนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือที่เรียกว่า “ผู้เริ่มก่อการ” ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน
3.ประชุมจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนครบตามจำนวน ให้ผู้ริเริ่มก่อการนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัทบริษัทฯ ในวันเดียวก็ได้ เช่น เช้า ทำหนังสือบริคณห์สนธิ บ่าย ประชุมตั้งบริษัท เป็นต้น การประชุม เพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น ตั้งข้อบังคับบริษัทให้สัตยาบันหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำหรือออกไปแล้ว กำหนดจำนวนและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ์ (ถ้ามี) กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่นนอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการและกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท,แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆ เป็นต้น – จากนั้นผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัท -คณะกรรมการต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้ กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้
4.ผลการจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็จะได้รับเอกสาร หนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
การเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อจัดตั้งบริษัท
1.ชื่อบริษัท 3 ชื่อ
2.วัตถุประสงค์ของกิจการ
3.ทุนจดทะเบียนบริษัท,แบ่งออกเป็นกี่หุ้น หุ้นละกี่บาท และชำระค่าหุ้นระยะแรก กี่บาท
4. หุ้นส่วนมีทุกหมดกี่คน แต่ละคนถือหุ้นคนละเท่าไหร
5.กรรมการมีกี่คน อำนาจกรรมการเซ็นแบบไหน เช่น เซ็นร่วมกันสองคน
6.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประกอบการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
7.รูปแบบตรายาง
8.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเฉพาะกรรมการ 6 ชุด
9.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ถือหุ้นคนอื่น คนละ 1 ชุด
10.แผนที่,ชื่อผู้ติดต่อได้,เบอร์โทรศัพท์