“สสว.”พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ เปิดตัว “ช้อป แชท” ตลาดออนไลน์ SME ของดีทั่วไทยสู้พิษโควิด

สสว.เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SME ยกระดับความสำเร็จ ล่าสุดนำทัพ SME ไทยเปิด “ตลาดชอปแชท” ผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์ โอเพนแช็ต (Line OpenChat) เสริมศักยภาพและทดสอบตลาดออนไลน์ โดยรวบรวมผู้ประกอบการทั่วประเทศ คัดสรรสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มาชวนนักชอปทั่วไทย แช็ตชอปของดีจากผู้ประกอบการใหม่รับมือเศรษฐกิจโลกถดถอยพิษโควิด-19

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศปรับตัวในการ รองรับกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากการพัฒนา SME จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความ ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

โดยการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ SME Startup จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยทาง สสว.มี นโยบายส่งเสริมและมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่ง สสว.ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการในด้านต่างๆขึ้น เพื่อตอบให้ตอบสนองต่อรูปแบบการพัฒนาและเศรษฐกิจไทย อย่างเหมาะ

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้มีความแข็งแรงในการริเริ่มและจัดตั้งธุรกิจให้ดำเนินการได้ในระยะยาว โดยในปี 2563-2565 สสว. จะให้ความสำคัญในการต่อยอดผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความพร้อมให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพในการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมการพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โครงการสนับสนุนเครือข่าย (SME Cluster) มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ในจำนวนนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์นั้น ๆเช่น สัตวแพทย์ Traders Logistics เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบน ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพากันภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง

ขณะที่โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ที่จะเชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือพัฒนา โมเดลการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“จากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์มีการขยายตัวในรูปแบบก้าวกระโดด ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบ New Normal ที่ผสมผสานทั้งออฟไลน์ร่วมกับออนไลน์ได้ เราจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาโมเดลธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน”

โดยล่าสุด สสว. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดตัว ห้องแช็ต ผ่านไลน์โอเพ่นแช็ตภายใต้ชื่อ”ตลาดช้อปแชท”

ขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มของผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ได้ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มแช็ต เทรนด์การตลาดโฉมใหม่ ที่ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้ามาจัดจำหน่าย หรือทดสอบตลาดผ่านการแช็ตกับลูกค้าจริง ตั้งแต่วิธีการนำเสนอขายสินค้า การสร้างคอนเทนต์โปรโมท การส่งเสริมการขาย และการสร้างกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งห้องแช็ตนี้ยังช่วยสร้างโอกาสทางการค้าในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) สำหรับผู้ขาย และผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกชอปสินค้าซึ่งส่งตรงจากแหล่งผลิตของ SME ในรูปแบบการแช็ตตามเทรนด์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)