อุปสรรคของ SME ไทย – วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนเศษฐกิจไทย

อย่างที่ทราบกันว่าธุรกิจ SME เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไม่น้อยไปกว่าบริษัทใหญ่เลยข้อมูลจาก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นอย่างมาก

มูลค่า GDP รวมในปี 2559 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.2% จากปีก่อนหน้า GDP รวมปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 14,366,557 ล้านบาท โดยเป็น GDP ของ SMEs มูลค่า 6,061,143 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 42.2% ของ GDP รวมในประเทศ

ในขณะที่ GDP รวมในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 2 ปี โดยปี 2560 GDP ของรวมในประเทศขยายตัวเช่นเดียวกันที่ 4.3% โดยเป็นสัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ประเทศ 42.6% เป็นมูลค่ากว่า 1.62 ล้านล้านบาท

จากข้อมูลด้านบนจะเห็นว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP ไทย มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ SME ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

แม้ตัวเลขการเติบโตใน GDP ของกลุ่ม SMEs จะเติบโตเป็นอย่างมาก แต่ใช่ว่ากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้จะไม่ประสบปัญหาใดๆ ในการดำเนินธุรกิจ ปัญหาใหญ่ที่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ส่วนใหญ่ต้องรับมือคือปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศ และผู้ประกอบการ SME ของไทย (ข้อมูลจากรายงาน Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ปี 2558) ระบุว่า ประเทศไทยมีปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ SME ก็ยังมีอุปสรรคและความท้าทายอีกมากที่ต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งหนุ่งในนั้นคือ การสนับสนุนทางการเงิน ที่แม้ภาครัฐและเอกชนจะมีนโยบายให้ความสำคัญในการสนับสนุนเงินแก่ SME แต่ด้วยเงื่อนไขการอนุมัติที่ขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่า SME

“แหล่งกู้เงินทุนสำหรับ SME มีอยู่หลากหลาย แต่… เข้าถึงยาก!“

ปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้ SME ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้     คือ

1.ปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ระบุว่า SME ไทยต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยสูงกว่าวงเงินสินเชื่อธุรกิจมากกว่า 5 เท่า

2.ปัญหาจากสถาบันการเงิน เช่น ข้อจำกัดด้านวงเงิน และการขาดความยืดหยุ่นด้านกฎระเบียบ

ปัจจุบัน SME เป็นวิสาหกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย มีความหลากหลายในด้านสินค้าและบริการ ไปจนถึงขนาดของธุรกิจ เรียกได้ว่าในทุกๆ วัน แต่ละคนจะต้องเกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือสินค้าจากธุรกิจ SME ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ที่มา https://www.moneywecan.com