6 เมกะเทรนด์อนาคตSMEsไทยปี 2020

การทำธุรกิจ SMEs หากยังคงรูปแบบเดิม ไม่ได้มองถึงอนาคต ธุรกิจก็อาจสิ้นสุดหรือล้มเหลว “สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล” ผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED บอกเล่าถึง 6 Mega Trends ใน ปี ค.ศ. 2020 ที่ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ที่จะเริ่มธุรกิจ SMEs ได้นำเตรียมพร้อมรับมือ

6 Mega Trends ประกอบด้วย

1.”Digital Lifestyle ชีวิตในโลกแห่งดิจิตอล” ที่ต้องให้ความสนใจ และใช้สื่อโฆษณาผ่าน Digital Marketing เพิ่มมากขึ้น

2.”Urbanization แนวโน้มการใช้ ชีวิตแบบวิถีคนเมือง” เพราะในปี ค.ศ.2020 ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มขึ้นจาก 50% ในปัจจุบัน ไปเป็น 60% ซึ่งไทยก็จะไปในทิศทางเดียวกันนี้

3.”Hi-Speed & Coverage Logistics ระบบขนส่งความเร็วสูงและโลจิสติกส์” ที่SMEs ต้องให้ความสำคัญเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงได้

4.”Greening Economy ” ธุรกิจต้องใส่ใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนลงได้อย่างเด่นชัด

5. “Aging Society การเข้าสู่สังคมสูงอายุ” ผู้สูงอายุในอนาคตจะมีมากขึ้นและมีรายได้ที่สูง ขนาดตลาด อำนาจซื้อ และไลฟ์สไตล์ผู้สูงวัย จะเป็นตลาดที่ใหญ่โตมากในอนาคต

6.”She-conomy พลังผู้หญิง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เพราะผู้หญิงจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หากสามารถถอดรหัส และเชื่อมโยงเข้ากับโอกาสทางธุรกิจ ก็จะพบช่องว่างให้เล่นได้อีกเยอะมากนับจากนี้