Blacklist ความเข้าใจผิดที่ควรทราบ

หลาย ๆ ท่านเข้าใจว่า สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ให้สินเชื่อ เพราะเครดิตบูโรขึ้นบัญชีดำ หรือที่เราเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า “ติด Blacklist”  แต่ความจริงแล้ว เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะ เครดิตบูโร จะทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงิน ตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น มิได้มีหน้าที่ขึ้นบัญชีดำอย่างที่เข้าใจกัน
ด้งนั้น ในกรณีที่ท่านขอกู้เงินแล้ว สถาบันการเงินไม่อนุมัติเงินกู้อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด หรือข้อมูลที่ปรากฏในเครดิตบูโรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากท่านมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี หรือเพราะผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่า ถ้าค้างชำระหนี้เกิน 3 ปี หรือถ้าสถาบันการเงินไม่ติดตามทวงถามหนี้จนเกินอายุความแล้ว หรือออกจากกระบวนการล้มละลายแล้ว ข้อมูลเครดิตจะถูกลบ ความเข้าใจดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง เพราะข้อมูลเครดิตจะยังคงอยู่ หากยังมีหนี้ค้างชำระอยู่

กรณีที่ท่านมีประวัติข้อมูลเครดิตไม่ดี มีการค้างชำระ หรือผิดนัดชำระ ควรรีบแก้ไข ดังนี้
1. ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้ เพื่อชำระหนี้ที่ค้างให้เสร็จสิ้น แต่หากมีหนี้คงค้างจำนวนมาก
2. ควรเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้

เริ่มสร้างประวัติสินเชื่อใหม่ โดยการสร้างวินัยที่ดี ชำระหนี้ให้ตรงเวลา ไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก เพราะทุกความเคลื่อนไหวในการชำระหนี้ของท่าน จะถูกจัดเก็บไว้เป็นประวัติเครดิตของท่านแม้จะไม่สามารถลบประวัติเครดิตที่ไม่ดีออกได้ในทันทีทันใด แต่อย่าเพิ่งท้อถอย เพราะสถาบันการเงินจะส่งข้อมูลเครดิตล่าสุดของท่านให้กับเครดิตบูโรทุกเดือน ซึ่งหากท่านสร้างวินัยที่ดี และชำหนี้ตรงเวลาแล้ว ข้อมูลการชำระหนี้ใหม่ที่ดีจะค่อย ๆ ทยอยเข้าไปแทนที่ประวัติไม่ดี มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้อาจใช้เวลาประมาณ 3 หรือ 5 ปี ตามช่วงเวลาการจัดเก็บรายงานการชำระหนี้ตามประเภทของสินเชื่อ แต่ในที่สุดประวัติสินเชื่อที่ไม่ดีก็จะทยอยหายไปจากฐานข้อมูลของท่าน แล้วท่านก็จะกลับมาเป็นคนที่มีประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้ง

อยากขอสินเชื่อ แต่… เดินบัญชีไม่สม่ำเสมอ Statement ไม่สวย ขาดเอกสาร ติดบูโร ชำระล่าช้า ปรึกษา SME Credit
https://www.sme-credit.net