กรมพัฒน์ฯ ดึงพลัง Startup ดันธุรกิจร้านอาหารให้เติบโตแบบก้าวกระโดด!

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน “ธุรกิจร้านอาหาร” ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวม 385,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่ม Chain Restaurant หรือ เครือข่ายร้านอาหารที่มีลักษณะและรูปแบบเหมือนหรือคล้ายกัน เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มนี้มีมูลค่าตลาด 110,000 ล้านบาท (เติบโต 2.9 – 5.9%) และกลุ่ม Non-chain Restaurant หรือ ธุรกิจร้านอาหารทั่วๆ ไปที่รูปแบบไม่เหมือนใคร มีมูลค่าตลาด 275,000 ล้านบาท (เติบโต 6.9 – 8.9%) ซึ่งคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจำกัด แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อการบริโภค รวมถึงการให้บริการที่สอดรับกับพฤติกรรมการใช้เวลากับสังคมออนไลน์มากขึ้น ซึ่งการทำธุรกิจร้านอาหารในยุค 4.0 ที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการทำตลาดและเป็นตัวชี้วัดของความสำเร็จของธุรกิจ ดังนั้น การเรียนรู้ “พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแส Global Mega Trends ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
“การแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจร้านอาหารไม่ได้มีเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมเท่านั้น หากยังมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งรายเล็ก – รายใหญ่ ตบเท้าเข้าสู่ตลาดกันอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากขึ้น และทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีความคึกคัก แต่โจทย์ใหญ่ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภค นับตั้งแต่ยุค 1.0 ที่เป็นการตลาดแบบเน้นตัวผลิตภัณฑ์ (Product Centric) มาถึงยุค 2.0 เป็นการตลาดแบบเน้นไปที่ลูกค้า (Customer Centric) จากนั้นขยับไปสู่ยุค 3.0 เป็นการตลาดแบบเน้นไปที่กระแสสังคม (Social Centric) ก่อนที่จะเข้าสู่ยุค 4.0 เป็นการตลาดที่เน้นไปที่พฤติกรรมของบุคคล (Human Centric) ทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “Restaurant 4.0” เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการร้านอาหารสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยดึงเอากลุ่มนักธุรกิจ Startup มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ทั้งระบบขายของหน้าร้าน (POS Cloud) ระบบจองคิวอาหารและบริการ (QueQ) ระบบเชื่อมความสัมพันธ์ของลูกค้า (Choco Card) ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร (FoodStory) ระบบบริหารสั่งและจัดส่งอาหาร (Eat Ranger) แหล่งรวมซัพพลายเออร์ของสด (Freshket Peakengine) ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร (Hungry Hub) และระบบบัญชีออนไลน์ เป็นต้น”
หลักสูตร “Restaurant 4.0” กรมฯ ได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 2 รุ่น มีผลตอบรับเป็นที่น่ายินดี จึงทำให้เกิดรุ่นที่ 3 ขึ้นในปี 2561 เป้าหมาย 140 ราย โดยจะอบรมทุกวันจันทร์สัปดาห์ละ 1 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มวันจันทร์ที่ 22, 29 มกราคม, 5, 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ และ 5, 12 มีนาคม 2561 รวม 8 วัน (48 ชั่วโมง) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมีองค์ความรู้ในการพัฒนาร้านอาหารอย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค สามารถปรับตัวให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5158 หรือ เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า