กรมพัฒน์ฯ ร่วม พันธมิตร นำ 3 โปรแกรม จัดการปัญหา SMEs ด้วยซอฟต์แวร์ครบวงจร

กรมพัฒน์ฯ จับมือ 6 พันธมิตร นำนวัตกรรมโปรแกรม 3 ด้าน สำนักงาน หน้าร้าน และบัญชี ขับเคลื่อน SMEs ไทย ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ร่วมกับสถาบันการเงิน จัดทำซอฟแวร์สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Total Solution for SMEs” 
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแนวคิดที่จะช่วยเหลือ Pain Point ของธุรกิจ SMEs โดยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำธุรกิจแบบครบวงจร ตอบโจทย์เศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 โครงการ “Total Solution for SMEs” จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก (Facilitator) 

โดยรวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SMEs ทั้ง 3 ส่วนไว้ด้วยกัน ได้แก่ 1) โปรแกรมสำนักงาน (Office) 2) โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และ 3) โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) โดยทั้ง 3 โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การซื้อขายสินค้า/บริการ เชื่อมโยงข้อมูลไปจัดทำบัญชี และ งบการเงิน เพื่อตอบโจทย์การประกอบธุรกิจของ SMEs ในยุคดิจิทัลที่ต้องสะดวก รวดเร็ว และยังได้ข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมทั้ง จัดให้มีการจับคู่ระหว่างธุรกิจ SMEs กับโปรแกรมที่เหมาะสม (Business Matching)

นอกจากจะเป็นการติดปีกให้กับ SMEs ไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม Startup และผู้พัฒนา Software ของไทยไปด้วยกัน ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดด้านเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ Startup ของประเทศไทยในอนาคต รวมทั้ง กรมฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ SMEs และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การให้บริการด้านสินเชื่อในอัตราพิเศษ การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หรือการให้บริการต่างๆ ของธนาคารผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อม 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคม Thailand Tech Startup ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์สำนักงาน (Office) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย ได้นำระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร “Total Solution for SMEs” เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในยุคที่ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์ 02-547-5981 และ www.dbd.go.th