กรมพัฒน์ฯ เตรียมเปิดรับSMEs ร่วมโครงการปั้นแฟรนไชส์ B2B รุ่น 21

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัคร SMEs สนใจเข้าร่วมโครงการแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 21 ถึง 25 พฤษภาคม นี้ ปีนี้ กรมฯ ปรับหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและกระชับมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        แฟรนไชส์ ภาษีเงินได้ การบริหารจัดการซื้อรูปแบบ Chain Store เพื่อเป็นการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมฯ ได้เปิด “หลักสูตรการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) ที่จะช่วยสร้างการยอมรับและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ผู้ประกอบการจะต้องสร้างลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้การพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับแนวทางการพัฒนา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดหลักสูตร การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ 21 และกำลังรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ กรมฯ มีการปรับหลักสูตรให้มีความเข้มข้นและกระชับมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีเงินได้ การบริหารจัดการซื้อรูปแบบ Chain Store เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้อง      สามารถนำแนวทางระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างกว้างขวาง และสร้างความเข้มแข็งสู่สากล

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสาขาธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจำกัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งทุนและบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง”

ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้วจำนวน 20 รุ่น รวม 1,807 ราย ซึ่งแยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้
1) ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 763 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 แบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 744 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 บุคคลธรรมดา จำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 7

2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 466 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 แบ่งเป็นนิติบุคคล จำนวน 295 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 บุคคลธรรมดา จำนวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 59

3) ธุรกิจบริการ จำนวน 404 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 แบ่งเป็นนิติบุคคล จำนวน 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 บุคคลธรรมดา จำนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 13

4) ธุรกิจการศึกษา จำนวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 แบ่งเป็นนิติบุคคล จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 บุคคลธรรมดา จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 13

5) ธุรกิจความงามและสปา จำนวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 แบ่งเป็นนิติบุคคล 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 บุคคลธรรมดา จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 8

กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ โทร. 0 2547- 5953 E-mail : franchisedbd.b2b@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ที่มา https://mgronline.com