กสอ. ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ ติดอาวุธ SMEs 4.0 เสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 เดินหน้าผลักดันการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีต่อยอดศักยภาพวิสาหกิจชุมชน SMEs และ Startup

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของวิสาหกิจชุมชน SMEs และ Startup ในการขยายช่องทางการตลาดและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางขึ้นด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคาร รวมถึงศักยภาพด้านอื่นของธนาคารที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับความร่วมมือครอบคลุมพันธกิจ 6 ด้าน ประกอบด้วย

  1. สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เข้าถึงความรู้ ตลอดจนกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์การดำเนินธุรกิจ
  2. สร้างโอกาสทางการตลาดและการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารที่มีอยู่ และแพลตฟอร์มอื่นที่ธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตร เช่น การปักหมุดสถานที่ประกอบธุรกิจบน Google My Business เป็นต้นโดยเน้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
  3. ร่วมสนับสนุนโครงการ Startup Hub ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน SMEs และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินของธนาคารได้อย่างคล่องตัวและตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง
  6. เปิดโอกาสให้ SME ภายใต้เครือข่ายของทั้งสององค์กรสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกันเพื่อเปิดมุมมองในการทำธุรกิจได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Sharing Economy) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องไปสู่ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

www.smartsme.co.th