ครม.ทุ่ม 15,000 ล้านบาทอุ้ม SMEs ขาดสภาพคล่อง

มติ ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีผ่านโครงการสินเชื่อ SME Transformation Loan ทุ่มวงเงิน 15,000 ล้านบาท หวังผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำกู้ผ่าน ธพว. คาดเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน 3,000 ราย กู้ได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท/ราย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ผ่านโครงการสินเชื่อ SME Transformation Loan เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ และกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจไทย วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เป็นผู้ปล่อยกู้ขอสินเชื่อรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะขอสินเชื่อได้นั้นต้องได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีปัญหาสภาพคล่อง เป็นผู้ประกอบการใหม่หรือสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเอสเอ็มอี 4 เช่น ธุรกิจ S-CURVE และเอสเอ็มอีส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่โอนมาจากสถาบันการเงินอื่น และต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อรายวันยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี ส่วนระยะเวลาดำเนินโครงการภายใน 12 เดือน ตั้งแต่ ครม.มีมติหรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน ส่วนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 แล้วแต่เอสเอ็มอีแบงก์กำหนด โดยให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขยาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณวงเงิน 2,250 ล้านบาท ชดเชยดอกเบี้ยเอสเอ็มอีแบงก์ประมาณ 900 ล้านบาท ชดเชยค่าธรรมเนียมให้ บสย. 487 ล้านบาท ชดเชยการจ่ายค่าประกันให้แก่ บสย.ส่วนต่างระหว่างค่าประกันชดเชยและค่าธรรมเนียมที่ได้รับประมาณ 862 ล้านบาท เชื่อจะช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนประมาณ 3,000 ราย รักษาการจ้างงานไม่น้อยกว่า 24,000 คน สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 68,700 ล้านบาท

— ที่มา : MGR Online