พาณิชย์ ลุย ‘โครงการ ต้นกล้า โก อินเตอร์’ ปั้น SMEs 4.0

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ฯ ผลักดันผู้ประกอบการโครงการ “ต้นกล้า โก อินเตอร์” ก้าวสู่การเป็น SMEs ยุค 4.0 ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคัดสรร 10 กิจการดาวรุ่งมุ่งสู่ภาคสนาม AEC นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล ปี 2560 (ต้นกล้า โก อินเตอร์) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ New Economy Academy (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่า โครงการต้นกล้า โก อินเตอร์ นับเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการพัฒนา 2 แนวคิดหลักของรัฐบาลในนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งในด้านการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาเครือข่ายของชุมชนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีแรกด้วยมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยใน ปีนี้มีผู้ประกอบการ SMEsสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จาก 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 167 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาเชิงลึกกับทีมผู้เชี่ยวชาญระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 จำนวน 40 ราย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEsที่ผ่านโครงการต้นกล้า ทูโกล รวมถึงผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ NEA และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการฯ ทั้ง 40 กิจการ ประกอบด้วยสินค้าหมวดเกษตรและอาหาร หมวดสมุนไพรและเครื่องสำอาง และหมวดของเครื่องใช้และของตกแต่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของตราสินค้า รวมถึงการพัฒนาต่อยอดบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล การออกแบบผลิตภัณฑ์ การนำนวัตกรรมมาใช้ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนอกจากผู้ประกอบการจะได้เข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เข้าสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศจากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมร่วมกัน และทางโครงการยังได้เปิดเวทีการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศขึ้นเป็นพิเศษโดยคัดเลือกบริษัทผู้แทนการค้าในประเทศที่มีความชำนาญการค้าในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมต่อยอดการค้าผ่านโครงการต่างๆ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้การส่งเสริมและสนับสนุนในลำดับต่อไปอีกด้วย

— ที่มา : MGR Online