ธนาคารกรุงเทพ จับมือ วว.หนุน SMEs และ OTOP เข้าถึงนวัตกรรม

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือสนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมศักยภาพเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ความมั่นคง ยั่งยืน นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายมกรา โกศัลวิตร เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2 จากซ้าย) และนายตรันต์ สิริกาญจน ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจ (ซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก (Micro Enterprises) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้สามารถยกระดับและมูลค่าเพิ่มจนสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากล อีกทั้งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างรายได้ และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

— ที่มา : MGR Online