พาณิชย์ดัน 3 แนวทางหนุนไทยติด 1 ใน 10 จัดอันดับยาก-ง่าย ประกอบธุรกิจของโลก

กระทรวงพาณิชย์เร่งดัน 3 แนวทาง ลดค่าธรรมเนียม รวมขั้นตอนจองชื่อจดทะเบียน และบูรณาการ 3 หน่วยงาน ประกันสังคม สรรพากร และ ก.พ.ร. รับเป้าหมายขึ้นเป็น Top Ten ในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของโลก หลังจาก Doing Business ของธนาคารโลกได้รายงานการจัดอันดับไทยขึ้นอันดับที่ 26 ปี 2018 และการเริ่มต้นธุรกิจอันดับที่ 36 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ตามรายงาน Doing Business ในปี 2018 ของธนาคารโลก ประเทศไทยได้รับการประเมินอันดับสูงขึ้นใน 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 26 ดีขึ้น 20 อันดับ (จากลำดับที่ 46 ในปี 2017) ส่วนด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ปีนี้ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 36 ดีขึ้น 42 อันดับ (จากลำดับที่ 78 เมื่อปีที่แล้ว) โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และติดอันดับ Top Ten ในการพัฒนาที่ดีที่สุดรองจากประเทศบรูไน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการผลักดันให้การประกอบธุรกิจในไทยเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นในครั้งต่อไป กรมฯ มีแผนที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ ดังนี้ 1. การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้มีการใช้ระบบ e-Registration มากขึ้น 2. การรวมขั้นตอนการจองชื่อและการจดทะเบียนในระบบ e-Registration ให้เป็นขั้นตอนเดียวกัน และ 3. บูรณาการร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร และสำนักงาน ก.พ.ร. ให้มีการเชื่อมโยงระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การขึ้นทะเบียนลูกจ้าง และการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) เดียวกัน โดยจะดำเนินการพร้อมกับการสร้างการรับรู้ให้กับภาคเอกชนในวงกว้างมากขึ้น เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งที่กำลังจะดำเนินการในแวดวงธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สำหรับการประเมินความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนจากทั่วโลก ซึ่งอันดับที่จะออกมาจะเป็นตัวชี้วัดและบอกสถานะของประเทศถึงความพร้อมในการรองรับการลงทุน ในส่วนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลคาดหวังว่าอยากให้ไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเริ่มต้นธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกรมสรรพากร ขึ้นทะเบียนนายจ้างของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งยื่นสำเนาข้อบังคับการทำงาน กรณีมีลูกจ้างมากกว่า 10 คนขึ้นไปของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ จุดเดียว (Single point) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และล่าสุดได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ระยะเวลากำหนดแน่นอน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร

— ที่มา : MGR Online