“นายกฯ ตู่” เปิดงาน Thailand Industry Expo 2018 ชูแนวคิด “CHANGE to SHIFT”

นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2018” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันการวิจัย และองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย รองรับก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2018
 ว่า ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง ซึ่งตรงกับแนวคิดของการจัดงาน “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยเชื่อมั่นว่าเอสเอ็มอี ที่มีอยู่ในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprise มาเป็น Smart Enterprise และจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปแบบก้าวกระโดด รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ไปตามหัวเมืองต่างๆและ ความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ฝากไปถึงหน่วยงานต่าง ต้องช่วยกันปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องช่วยกันเติมเต็มให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถขับเคลื่อน และดำรงอยู่ได้ เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องช่วยกันดูแลปัญหาแรงงาน แก้ไขปัญหาคนตกงานอันเกิดมาจากการเข้ามาทดแทนของเครื่องจักร ซึ่งเกิดมาจาก โมเดล 4.0 พัฒนาเครื่องจักร ดิจิทัล ก็ต้องทำควบคู่กันไป กับการแก้ปัญหาแรงงาน และคนตกงาน เพิ่มทักษะ และพัฒนาแรงงาน 

สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 แบ่งพื้นที่ไว้ตามโซนต่างๆ ได้แก่ 

1. โซน Royal Pavilion เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 

2 . โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry Shifr 4.0) นำเสนอทิศทางของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก ประเด็นสำคัญและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย

3. โซน Global & SME Innovation Showcase การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

3.1 Agro-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตรแปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ

3.2 Manufacture-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 

3.3 Service-Inno-SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มการแพทย์ กลุ่มบริการทางการเงิน กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

4.โซน Business Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากเมืองต่างๆ ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและผู้ประกอบการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Digital Value Chain

5. โซน University & Maker Club เพื่อแสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุคสาหกรรม แสดงผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนากำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพื้นที่ Maker Club นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นผลงานของเมกเกอร์จากทั่วประเทศที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้าของเมกเกอร์ไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การพัฒนาประเทศสู่ “Thailand 4.0” 

6. โซน Premium Outlet การคัดสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศมาจัดแสดงเพื่อเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสถาบันการเงินมานำเสนอแพคเกจส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ลดข้อจำกัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวกต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการละผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หัวข้อ

www.mgronline.com