บสย.โชว์ผลงาน ยอดค้ำ Q1 ทะลุ 11,000 ล้านบาท หนุน SMEs ใหม่เพิ่ม 16,000 ราย

บสย.แจงผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อไตรมาส 1/2560 เข้าเป้ายอดกว่า 11,000 ล้านบาท หนุน SMEs ใหม่เข้าถึงสินเชื่อกว่า 16,000 ราย ชูแผนงานไตรมาส 2 รุกเร็ว ตอบโจทย์ อัดแน่นกิจกรรม ปูพรม 6 จังหวัด “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อในไตรมาส 1/2560 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2560) ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 11,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน LG (รายการ) ที่ บสย.อนุมัติรวม 19,271 LG แบ่งเป็น LG จากพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย จำนวน 15,193 LG พอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) จำนวน 2,287 LG และที่พอร์ตค้ำประกันสินเชื่ออื่นๆ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่เข้าถึงบริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.กว่า 16,000 ราย นายนิธิศเผยต่อว่า ผลดำเนินงานในไตรมาสแรกประสบความสำเร็จด้วยดีซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนงบประมาณการค้ำประกันสินเชื่อหลายโครงการ เช่น โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย โครงการค้ำประกันสินเชื่อทวีทุน (PGS6) โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start up/Innovation โครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. กับธนาคารของรัฐ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง บสย. กับ 19 สถาบันการเงินพันธมิตร ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อมปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยไตรมาสแรกของปี บสย.สามารถอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รวมกว่า 14,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย สำหรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว และตอบโจทย์ ตามแผนงานรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โครงการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ความร่วมมือระหว่าง บสย.กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Start up/Innovation โครงการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับ ธพว. ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ Financial Literacy เสริมความรู้ทางด้านการเงินการบริหารจัดการต่างๆ และในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ บสย.มีการจัดงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ซึ่งร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ตลอดจนคำปรึกษาในการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, ราชบุรี, ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุรี, ชัยภูมิ และสงขลา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดและย่านการค้าต่างๆ โดย บสย. ร่วมกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการออมเงิน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ฯลฯ ณ ตลาดที่ผู้กู้ค้าขาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม รวมถึงกิจกรรมที่ บสย.ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ในภูมิภาคต่างๆ ตลอดเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน นายนิธิศระบุด้วยว่า บสย.อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ โดยยังได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินพันธมิตร การจัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นและผลักดันให้เกิดการใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิตอลเพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงาน อาทิ การออกใบอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ (LG) ผ่านระบบออนไลน์ระหว่าง บสย.กับธนาคารที่ร่วมโครงการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0

— ที่มา : MGR Online