สสว.เผยผลสำเร็จ Smart Farmer – Smart SME ปั้นเถ้าแก่เข้าระบบภาษี 3 พันราย

โครงการ Start up 60 ได้ผลสำเร็จเกินคาด สร้างผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Smart Farmer และ Smart SME ตามนโยบายรัฐ มีผู้ประกอบการใหม่สามารถจัดตั้งเป็นนิติบุคคล สร้างธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด และเข้าสู่ระบบภาษี ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย นายชัยพร ชยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. กล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงผลความสำเร็จ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบพาณิชย์” โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปีงบประมาณ 2560 ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้น การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือSMEs รายใหม่ โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี 2559 ซึ่งเน้นในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการสำหรับในปี 2560 สสว. ได้ปรับแนวทางในการสร้างผู้ประกอบการโดยให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเน้นสินค้าไปสู่เชิงนวัตกรรม และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสินค้าจะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย รักษาการ ผอ.สสว เผยอีกว่า โครงการนี้มีเป้าหมายคือ การสร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรที่ต้องการเป็นเกษตรกรยุคใหม่ หรือ Smart Farmer และผู้ประกอบการทั่วไปที่เป็น Smart SME รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายแบ่งเป้าหมายสองกลุ่มคือ ผู้ประกอบการเกษตร 5,000 ราย และผู้ประกอบการทั่วไป 5,000 ราย ซึ่งดำเนินการร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ามาร่วมดำเนินงานกับ สสว. โดยทุกหน่วยร่วมมีการนำองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น ในการยกระดับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับผลการดำเนินงาน ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 11,321 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร 5,604 ราย ผู้ประกอบการภาคทั่วไป 5,717 ราย โดยมาจากภาคการค้า 2,339 ราย คิดเป็น 20.66% ภาคบริการ 1,203 ราย คิดเป็น 10.63% ภาคผลิตการเกษตร 4,708 ราย คิดเป็น 41.59% ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 2,770 ราย คิดเป็น 24.47% และไม่ระบุภาคธุรกิจ 301 ราย คิดเป็น2.66% โดยผู้อบรมทั้งหมด จะได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการและการบ่มเพาะเชิงลึก ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด สามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่ และเข้าสู่ระบบภาษี ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้”รัฐบาลมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป และ ธุรกิจการเกษตร โดยภาคการเกษตรไทย เน้นการผลิตทางการเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร ซึ่งในปี 2560 สสว. ได้ปรับโครงการดังกล่าว สร้างผู้ประกอบการใหม่จากธุรกิจการเกษตรแบละธุรกิจทั่วไป ให้เป็น Smart SME เน้นบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยผู้ประกอบการที่เข้าโครงการ จะต้องพัฒนาเป็น Marketable SME หรือผลิตสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย” นายชัยพรกล่าว รักษาการ ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า การยกระดับผู้ประกอบการเริ่มใหม่ และผู้ประกอบการรายย่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนของ สสว. ในโครงการดังกล่าว จะนำไปสู่การสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อยกระดับธุรกิจ High Value ให้ตอบโจทย์ในการเป็น SME 4.0

— ที่มา : MGR Online