พาณิชย์เผยภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น ส่งผลยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือน ก.ย.เพิ่ม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย ยอดการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการเดือน ก.ย. ยอดรวม 6,532 ราย ลดลง 9% จากเดือนก่อน ชี้ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปขอจดทะเบียนธุรกิจมากที่สุด ส่วนอสังหาริมทรัพย์รองลงมา คาดปี 60 ตัวเลขขอจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มจากภาพรวมเศรษฐกิจฟื้น ขณะที่ตัวเลขส่งออกและภาคการท่องเที่ยวส่งสัญญาณดี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยยอดการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำเดือนกันยายน 2560 และไตรมาส 3/2560 (ก.ค.- ก.ย.) ว่า จำนวนการจดทะเบียน มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนกันยายน 2560 จำนวน 6,532 ราย เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 7,159 ราย ลดลงจำนวน 627 ราย คิดเป็น 9% และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 6,076 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 456 ราย คิดเป็น 8% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก มีจำนวน 1,717 ราย ลดลงจำนวน 38 ราย คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,755 ราย และลดลงจำนวน 132 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,849 ราย โดยมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนกันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,628 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15,726 ล้านบาท คิดเป็น 33% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 47,354 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 9,199 ล้านบาท คิดเป็น 41% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 22,429 ล้านบาท ซึ่งประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 522 ราย รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 442 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 191 ราย ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ จำนวน 143 ราย และธุรกิจการขนส่งสินค้ารวมถึงคนโดยสาร จำนวน 138 ราย ตามลำดับ สำหรับห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 ก.ย. 60) จำนวน 1,415,923 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 21.73 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 671,540 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.87 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 491,076 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,178 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,286 ราย นอกจากนี้ ผลการจดทะเบียนธุรกิจไตรมาส 3/2560 พบมีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 19,670 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.) จำนวน 2,530 ราย คิดเป็น 15% และเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ก.ค.- ก.ย. 59) เพิ่มขึ้นจำนวน 2,475 ราย คิดเป็น 14% โดยประเภทธุรกิจที่จัดตั้งสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร สำหรับการจดทะเบียนเลิกในไตรมาส 3/2560 (ก.ค.- ก.ย.) มีจำนวน 5,098 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,598 ราย คิดเป็น 46% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.) ที่ผ่านมา โดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนเลิกสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้าสลาก อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ตลอดปี 2560 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา 2560 (ม.ค.- ก.ย.) มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 55,612 ราย มีมูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 264,521 ล้านบาท เห็นได้ว่า จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 6,625 ราย คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.- ก.ย. 59) ซึ่งมีจำนวน 48,987 ราย ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาคการส่งออกสินค้า ภาคการท่องเที่ยว และสัญญาณการพื้นตัวกำลังซื้อในประเทศดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคล้องกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปีนี้เป็น 3.8% ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี โดยเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกัน 53 เดือน เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อในการลงทุนมากขึ้นในปีนี้

— ที่มา : MGR Online