มจธ.จับมือ ก.พาณิชย์ ดึง ผปก.ยกระดับคลังสินค้าเทียบสากล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สร้างมาตรฐานธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ดันผู้ประกอบกิจการรายใหม่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เพื่อประเมินมาตรฐาน ตั้งเป้าปี 2560 ไม่ต่ำกว่า 30 ราย หวังยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าฯ เทียบเท่าสากล นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ระบบลอจิสติกส์ไทยมีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และช่วยให้ผู้ประกอบกิจการตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาการดำเนินงานของตนเองจนได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเกือบร้อยละ 50 ในปัจจุบัน รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มีความสำคัญในการให้บริการเก็บรักษาสินค้า ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสามารถนำสินค้ามาฝากเก็บไว้เพื่อรอการจำหน่ายเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม หรือเพื่อนำไปแปรรูปหรือส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ จึงจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ (ISCC) มจธ. ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร.องศา ศักดิ์ทอง นักวิจัย มจธ. เป็นหัวหน้าโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด ทำให้เกิดความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตลอดจนพัฒนาระบบตลาดและลดต้นทุนด้านการรับฝากเก็บสินค้าของประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบกิจการฯ เพื่อก้าวไปสู่ระดับสากล ส่งเสริมความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมการค้าภายในที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. โทร. 0-2470-9630-4 และกรมการค้าภายใน โทร. 0-2547-5422

— ที่มา : MGR Online