ก.อุตฯ วาง 4 ยุทธศาสตร์ พร้อมอัด 38,000 ลบ.หนุน SMEs รองรับอุตสาหกรรม 4.0

“อุตตม สาวนายน” รมว.อุตสาหกรรม เผยภายในงานเสวนา “อุตสาหกรรม4.0 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ เพิ่มศักยภาพ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนาระบบนิเวศ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมอัด 38,000 ล้านบาท ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคการผลิตทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะต้องเผชิญปัญหากับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่งและความไม่สมดุลในการพัฒนา จึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลเห็นความสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้วางแนวทางหรือ Roadmap เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย โดยกำหนดแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยในปี 2560 จะดำเนินการใน 4 สาขานำร่อง ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และ 4. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม 4.0 (Ecosystem) โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ใน 5 ปีแรก แบ่งเป็นการลงทุนในเมืองใหม่ 4 แสนล้านบาท การลงทุนด้านอุตสาหกรรม 5 แสนล้านบาท และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รองรับผู้โดยสาร 3 ล้านคน/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 โดยการสร้างเครือข่ายและกลไกความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำ Roadmap โดยใช้แนวทางประชารัฐ กำหนดแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อออกสู่ตลาดโลกไปด้วยกัน, การลงนาม MOU กับ SMBA หรือกระทรวงส่งเสริม SMEs ของเกาหลีใต้ในการจัดตั้ง Thai – Korea Technology Center (TKTEC) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งคณะทำงานประชารัฐไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะแรงงานให้สอดคล้องและส่งเสริมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตกำลังคน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา การพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยในปี 2561 มีการวางแผนการพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 100,000 คน และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญ เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสนับสนุนมาตรการทางการเงิน ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อและกองทุนต่างๆ รวมวงเงินทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และมาตรการส่งเสริมที่ไม่ใช่ด้านการเงิน เพื่อยกระดับศักยภาพของ SMEs ให้เป็น Smart SME, S-Curve SME, Digital SME โดยการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ด้านมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการ ผ่านเครื่องมือ/กลไกการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ SMEs ในแต่ละกลุ่ม

สศอ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถยกระดับก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ดังนั้น การจัดประชุมวิชาการ สศอ.ประจำปี 2560 ในครั้งนี้จึงได้เชิญผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ, ภาครัฐ, สมาคมการค้าระหว่างประเทศ, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์, สถาบันการศึกษา, สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ เชื่อมโยงแนวคิดและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม, มาตรการในการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อไป

— ที่มา : MGR Online