วศ. ลงพื้นที่จัดบูธแสดงการรับรองผลิตภัณฑ์สนับสนุนผู้ประกอบการเซรามิก OTOP และ SMEภายใต้งานอุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 จ. ลำปาง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)ได้มอบหมาย   นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัดนิทรรศการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเซรามิก OTOP และ SMEs ในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยเฉพาะที่ใช้กับอาหาร สนับสนุนสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตลาดภายในและต่างประเทศได้ ภายใต้งาน อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 : Ceramic Industry 4.0 จ.ลำปาง

วศ. ได้ปรับบทบาทดำเนินงานเชิงรุกให้มีกลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เน้นผลงานเป็นรูปธรรมในการออกใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณลักษณะคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลง ข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ให้ความสำคัญการรับรองผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาคเหนือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ จ. ลำปาง ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ คาดหวังพบปะผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญการรับรองผลิตภัณฑ์เซรามิก     ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เท่าเทียมมาตรฐานนานาชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การจัดงานอุตสาหกรรม 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23กุมภาพันธ์ 2561 โดยภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงเครื่องจักร  เทคโนโลยีนวัตกรรม และการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิก ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ. ลำปาง

ที่มา : http://www.ryt9.com