‘สมคิด’บี้อุตสาหกรรมเร่งปั้นSME4.0

“สมคิด” สั่งการบ้าน ก.อุตฯ ดึงเอสเอ็มอีให้เข้าถึงมาตรการสนับสนุนของรัฐโดยเร่งด่วน พร้อมตรวจงานโครงการต่างๆ กำชับให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายภายใน 1 ปี
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและกำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และผลักดันให้เข้าถึงมาตรการส่งเสริมของทางรัฐบาล

เพื่อที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเน้นให้นำหน่วยงานเครือข่าย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน มาช่วยในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ที่เน้นเศรษฐกิจฐานราก อาทิ โครงการปั่้นนักธุรกิจเกษตรแปรรูป โดยการบ่มเพาะให้เกษตรกรพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมายในการปั้นนักธุรกิจเกษตรแปรรูปจำนวน 55,000 คน
นอกจากนี้ นายสมคิดยังย้ำว่า ช่วงเวลาที่เหลือ 1 ปี เป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ จะ ต้องเกิดผลในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่จะให้ก้าวไปสู่ 4.0 ในการเป็นฐานรากที่เข้มแข็งเพื่อให้รัฐบาลใหม่มาสานต่อ โดยเชื่อว่าสิ่งที่ดำเนินการเป็นนโยบายที่ดี ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดมาก็ต้องทำให้เกิดความต่อเนื่อง

นายอุตตมกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เตรียม นำมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561- 2570 ที่จะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ 3 เขตเป้าหมาย คือ ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัด นครสวรรค์และจังหวัดก แพงเพชร) พื้นที่อีอีซี และพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยอนาคตคาดว่าจะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 187,205 ล้านบาท และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเอส-เคิร์ฟ เพิ่มเติม จากเป้าหมายใน 10 อุตสาหกรรม.

ที่มา : http://www.ryt9.com