สสว.แถลงผลงานติกปีก SMEs รายย่อม สร้างรายได้ทะลุพันล้าน

สสว.ผนึกหอการค้าไทยยกระดับความสามารถ SMEs ไทย ประกาศความสำเร็จผ่าน 3 โครงการ ทั้งหนุน SMEs รุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรองรับ AEC และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระบุผู้ประกอบการรายย่อมเข้าร่วม 731 ราย สร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านบาท นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการยกระดับและพัฒนา SMEs ขนาดย่อมผ่าน 3 โครงการ 4 กิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559-เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2. โครงการ Innovative Packaging for SME และ 3. โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการรวม 731 ราย สร้างรายได้มูลค่า 1,075.60 ล้านบาท นอกจากนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายสมาชิกนักธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการ และสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการนำแผนของภาครัฐมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสามารถเห็นผลลัพธ์ได้จริง และเป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน ด้านนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลกธุรกิจ ทั้งการสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น อย่างธุรกิจ E-Commerce ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความท้าทายให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME ที่จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนไป ซึ่งค้าขายบน Smart Trade Platform ในขณะที่ภาคการเกษตร จะต้องเป็นเกษตรสมัยใหม่ มีการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม ส่วนภาคบริการจะทวีความสำคัญมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ จากความร่วมมือกับ สสว. ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม SME ผ่านศูนย์ TCC SMART Center (TSC) ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เข้าถึงง่ายและจับต้องได้จริง เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 ให้สมาชิกสามารถนำข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการทุกระดับ นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับ สสว.จัดทำกิจกรรมโครงการทั้งหมด 3 โครงการ 4 กิจกรรม ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่กันยายน 2559 ถึงสิงหาคม 2560 โดยโครงการแรก คือ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 467 ราย สามารถบ่มเพาะเชิงลึกในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยหลังการเข้าร่วมโครงการประมาณ 70% ของผู้ประกอบเข้าร่วมทั้งหมดสามารถทำบลูพรินต์นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจของตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบธุรกิจในอนาคตอีกด้วย โครงการที่สอง Innovative Packaging for SMEs ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการจนสามารถพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ( Artwork) รูปแบบใหม่ตามที่ต้องการได้ ซึ่งจำนวน SMEs เข้าร่วมทั้งสิ้น 112 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกอีก 32 ราย ได้ต่อยอดการพัฒนาจนสามารถสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบไปใช้ได้ในธุรกิจจริง โครงการที่สาม คือ โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก “AEC and SMEs Challenges : Next Steps – Business Matching มุ่งเน้นพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย โดยนำคณะผู้ประกอบการจำนวน 95 บริษัทเดินทางร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว และพม่า ทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น 575 คู่ และสร้างรายได้ให้ SMEs ไทย 575.6 ล้านบาท และกิจกรรมที่สอง เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่ AEC (Big Brother 50) กิจกรรมนี้มีรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบบริษัทพี่ช่วยบริษัทน้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างธุรกิจขนาดย่อม (บริษัทน้อง) จำนวน 57 ราย กับธุรกิจขนาดใหญ่ (บริษัทพี่) จำนวน 14 ราย โดยบริษัทน้องได้รับ Coaching กระบวนการธุรกิจตลอด Value Chain จากบริษัทพี่ จนสามารถนำไปสู่การขยายตลาดจากท้องถิ่นสู่อาเซียนและสู่ตลาดโลก โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่บริษัทน้องเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจภายใต้โครงการ สามารถพัฒนาตัวเองและสร้างรายได้ให้แก่ SMEs เข้าร่วมได้กว่า 500 ล้านบาท

— ที่มา : MGR Online