สสว. ชวนผู้ประกอบการชิง“สุดยอด SME แห่งชาติ” ครั้งที่ 10 และสุดยอดเพชรน้ำดี SME ไทย ในรางวัล “SME Start up” ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 10 หรือ SMEs National Awards และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด สุดยอดเพชร
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  มีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรม 21กลุ่มธุรกิจย่อย ประกอบด้วย
•ภาคการผลิต 11 ประเภท: 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) ชิ้นส่วนยานยนต์ 3) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 5) สิ่งทอและแฟชั่น 6) เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ 7) อัญมณีและเครื่องประดับ 8) เครื่องจักรและอุปกรณ์ 9) พลาสติกและยาง 10) สิ่งพิมพ์ 11) เซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
•ภาคการค้า 2 ประเภท: 1) ธุรกิจค้าปลีก 2) ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
•ภาคบริการ 6 ประเภท: 1) โรงแรมท่องเที่ยวภัตตาคาร 2) โลจิสติกส์3) ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
4) งานสร้างสรรค์และออกแบบ 5) ก่อสร้าง 6) ซ่อมบำรุง
•ภาคการเกษตร 1 ประเภท: 1) ธุรกิจเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
•กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

2.รางวัล SME Start up ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี โดยเปิดกว้างให้แก่ธุรกิจทุกประเภท
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการประกวด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ในการพิจารณา โดยประเมินใน 7 หมวดประกอบด้วย

1.บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
2.การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
3.การมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด
4.การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.การบริหารทรัพยากรบุคคล
6.การจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
7.ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ถือเป็นการวัดผลความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ


โดยหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
•รางวัลสุดยอด SMEแห่งชาติ   พิจารณาให้กับ SMEที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน
•รางวัลSMEดีเด่น  พิจารณาให้กับSMEที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 700 ถึง 799 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน
•รางวัลมาตรฐาน SME   พิจารณาให้กับ SMEที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 600 ถึง 699 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน


ส่วนเกณฑ์การพิจารณารางวัลมอบรางวัล SME Start up Awards แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
•รางวัลสุดยอด SME Start up   จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน
•รางวัลมาตรฐาน SME Start up  จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 60 – 79 คะแนน

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประโยชน์อย่างมากและสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน คือ

1.ได้รับการประเมินและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจ เกิดประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของธุรกิจอย่างยั่งยืน
2.ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลมีทิศทางและโอกาสได้รับการต่อยอดพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ การบริการ นวัตกรรม การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเปิดตลาดต่างประเทศ
3.ได้รับการการันตีคุณภาพ มาตรฐาน ธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
และ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการประกวดจะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทั้งสสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งจะได้รับข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และข้อมูลโครงการความช่วยเหลือ /สนับสนุนต่างๆจากภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

ในส่วนของการต่อยอดความสำเร็จ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการและผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านเวทีการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติจำนวน 3 กิจการ สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Mai แล้ว ได้แก่ บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท คิว ที ซี ทรานสเฟอร์เมอร์ จำกัด และอยู่ระหว่างเตรียมตัวอีก 8 กิจการและล่าสุด สสว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการเวทีการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 9 จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้พลัสเอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2561 งาน “Silicon Valley International Invention Festival (SVIIF 2018)” ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -15 กรกฎาคม 2561
1.www.smesnationalawards.com
2.ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร. 02-615-5500 ต่อ 572 / 582
3.ฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME โทร.02-298-3217

ที่มา https://mgronline.com