สสว. ดึง APEC ลงโปรเจกต์ Digitalization

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ Small and Medium Enterprise Administration (SMEA) ไต้หวัน เชิญกลุ่มประเทศสมาชิก APEC เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อตอบสนองการเข้าถึงเศรษฐกิจยุคดิจิทัล และการยกระดับเข้าสู่ตลาดโลก สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ MSMEs

พร้อมจัด workshop การตลาดอีคอมเมิร์ซแบบ Ride the Wave และการบริหารจัดการโมเดลธุรกิจแบบ O2O หรือ online to offline เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ตื่นตัว เห็นประโยชน์ และพร้อมรุกเข้าสู่โลกดิจิทัล เพื่อลดต้นทุนการค้าขาย และค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงลูกค้า เน้นการให้บริการที่ดี โดดเด่น โดนใจ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับในการขยายธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถรองรับการเติบโต พร้อมก้าวสู่การเป็น SME ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล เผยว่า สสว. ร่วมกับ คีนันแห่งประเทศไทย จัดงาน APEC Ride the Wave Of The E-Commerce Trend กิจกรรมที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและการค้า Digital ของ SME ตัวแทนของ APEC ที่มาร่วมในกิจกรรมมี 9 ประเทศ และทั้ง 9 ประเทศนั้นได้นำเอาความรู้ที่พัฒนาอีคอมเมิร์ซ เพราะสำหรับ MSMEs มาเล่าสู่กันฟัง กิจกรรมในครั้งนี้เราจึงเป็นรูปแบบที่เราร้อยเรียง เชิงเวิร์กช็อป เชิงสัมมนา ทั้งผู้ประกอบการและผู้กำหนดนโยบายมาเรียนรู้ เพื่อที่จะได้กิจกรรมขยายผลไปสู่ภาคปฏิบัติการจากต่างประเทศ SME ไทยได้เติบโตก้าวหน้าสู่ความสำเร็จบนโลกของอีคอมเมิร์ซ และคาดหวังว่าผู้ส่งเสริม SME และหน่วยนโยบายต่างๆ จะได้นำเอาความรู้ในวันนี้เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของต่างประเทศ มาขยายผลหาแนวทางที่จะส่งเสริม SME ให้ก้าวหน้าต่อไปบนโลกดิจิทัล

www.bangkokbanksme.com