สสว.ปลื้มเอสเอ็มอี 426 รายร่วมโครงการ “สู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด”

สสว. เผยโครงการ “พัฒนาสู่เอสเอ็มอีจังหวัด” ผู้ประกอบการแห่ร่วมเกินเป้า คัด 426 ราย เสริมแกร่งยั่งยืน ด้าน สจล.ผู้รับไม้ต่อบริการโครงการฯ เชื่อช่วยสร้างต้นแบบเอสเอ็มอีจังหวัด พร้อมสร้างเครือข่ายใหม่ในกลุ่มการค้านำองค์ความรู้ธุรกิจเอสเอ็มอียกระดับเศรษฐกิจโดยรวม นางสาววีรนุช ชั้นอินทร์งาม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวในงานแถลงความสำเร็จโครงการ “พัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SMEs Provincial Champions)” ว่า โครงการฯ ได้ดำเนินต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี โดยคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการเติบโตจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) โดยนำเข้ามาสู่กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพ พร้อมจัดนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เอสเอ็มอีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของเอสเอ็มอีไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี 2560 นี้ สสว.ได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นผู้ดำเนินการบริหารโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมสูงถึง 426 รายทั่วประเทศ เกินกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ประมาณ 300 ราย ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีผู้ประกอบการหลายรายในกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดจำหน่าย จนได้รับความสำเร็จมีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวทาง สสว.จะคัดเลือกผู้ประกอบการจังหวัดละ 6 รายโดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร 6 ราย และไม่ใช่อาหารอีก 6 รายเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น พร้อมแข่งขันทั้งในและต่าประเทศ “โครงการนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในกลุ่มของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และจะเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการในจังหวัดด้วย ซึ่งผลความสำเร็จของโครงการนี้จะช่วยช่วยขับเคลื่อนเอสเอ็มอีให้เจริญเติบโตมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นางสาววีรนุช กล่าว ด้าน ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ ผู้บริหารโครงการ “พัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” กล่าวว่า หลังจากที่ทาง สจล. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการดังกล่าว ก็ได้รับการตอบรับดีจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ยังต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพก็ให้ความสนใจ และได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่า จะเป็นการสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และช่วยสนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่เอสเอ็มอีในภูมิภาคได้ รวมถึงสร้างระบบการบูรณาการการส่งเสริม SMEs ทุกระดับให้ร่วมกันกับทุกกระทรวง ทุกภาคส่วน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 5 ด้าน อีกด้วย ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านการขาย ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการเงิน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกวิชาเข้าอบรมได้ตามความสมัครใจ เพื่อให้ตรงตามความต้องการผู้ประกอบการที่จะพัฒนากิจการในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและปฏิบัติได้ทันทีด้วย

— ที่มา : MGR Online