หนุนอาจารย์-นศ.สู่ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.โดยศูนย์บริหาร
จัดการเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค และ มรภ.สวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือโครงการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีซอฟต์แวร์

เพื่อสร้างและขยายโอกาสสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยซอฟต์แวร์ในการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพยุคใหม่ของนัก ศึกษาในอนาคตที่จะเปลี่ยนเป็นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตลาดและผู้ใช้มากขึ้น
รอง ผอ.สวทช.กล่าวต่อว่า โครงการความร่วมมือจะดำเนินการระหว่างปี 2561-2563 ใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยซอฟต์แวร์พาร์คให้การปรึกษา แนะนำผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมปฏิบัติงานจริงกับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

2.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ให้นักศึกษาและคณาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน.

ที่มา: https://www.thairath.co.th