บสย.เตรียมทำ MOU ธพว. ค้ำสินเชื่อ “SMEs Transformation Loan” 15,000 ล้านบาท เม.ย.นี้

บสย.พร้อมค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ร่วม ธพว.วงเงิน 15,000 ล้านบาท หนุน SMEs 4.0 ส่งออก สตาร์ทอัพ และ S-Curve ยกเว้นรี-ไฟแนนซ์ นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ภายหลังจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมาเห็นชอบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% มี บสย.ค้ำประกันสินเชื่อ ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันปีแรก โดยบอร์ด บสย.มีมติให้ บสย.ค้ำประกันโครงการดังกล่าวได้ตามมติ ครม. บสย.ได้เตรียมความพร้อมภายใน โดยเชิญฝ่ายงานต่างๆ เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน ก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บสย. กับ ธพว. และเปิดบริการรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อได้ภายในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan” วงเงิน 15,000 ล้านบาท ค้ำประกันสูงสุดต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาการค้ำประกันไม่เกิน 7 ปี โดยรัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 รัฐชดเชย 1.75% ปีที่ 2 และ 3 ชดเชยปีละ 0.75% ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สามารถใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและได้รับผลกระทบด้านสภาพคล่อง 2. ผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ (New/Start-up) และมีนวัตกรรม 3. ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 เช่น SMEs ธุรกิจ S-Curve และ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ยกเว้นลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น และต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ณ วันยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

— ที่มา : MGR Online