5 องค์กรจับมือ เปิดเวทีพัฒนาแอปท่องเที่ยว เชื่อมโยงSMEsไทย-CLMV

สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (สทบท.) จัดประชุมสัมมนา “CLMVT Tourism in Digital Era Conference” (การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMVT ในยุคดิจิทัล) เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อขยายช่องทางและโอกาสทางการค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นไทยที่เหมาะสมไปปรับใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวได้ต่อไป นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวของ SMEs ไทย เฉพาะภาคโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลค่า GDP เท่ากับ 6.34 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 93 ของ GDP ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว โดยภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ของไทย และเพื่อเป็นการสนองรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ที่เน้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ยกระดับความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเชื่อใจ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล การดำเนินกิจกรรม “CLMVT Tourism in Digital Era” ในวันนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ในสาขาการท่องเที่ยวของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้เกิด Multi Countries – One Destination ใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังช่วยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและสามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)” ด้าน นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานครั้งนี้ขึ้น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยร่วมกันสรรหาผู้พูดและเทคโนโลยีมานำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เป็นงานที่รวมสมาคมท่องเที่ยวในประเทศไทยและระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการในแถบประเทศ CLMVT ให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจท่องเที่ยวและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอเนื้อหาสาระอย่างกระชับ การพิชเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจเร่งด่วน และการสร้างเครือข่าย”

— ที่มา : MGR Online