ซอฟต์แวร์ปาร์กสร้าง นศ.สู่สตาร์ทอัพ เปิดโลกนวัตกรรมดิจิตอล

ซอฟต์แวร์ปาร์ก จับมือ สวทช.จัดกิจกรรม Demo Day นำเสนอแนวคิดผลงาน 9 ทีมสุดท้ายใน “โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น (Digital Innovation Startup Apprentice)” หวังเป็นเวทีสร้างประสบการณ์นำเสนอผลงาน พร้อมสร้างทักษะแก่นักศึกษา สร้างนวัตกรรมดิจิตอลเชิงพาณิชย์ และพร้อมเติบโตเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิตอล นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ปาร์ก) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ซอฟต์แวร์ปาร์ก ร่วมมือกับ สวทช.ได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น หรือ Digital Innovation Startup Apprentice เพื่อเปิดโอกาสการฝึกงานและสร้างทักษะสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ตรี-เอก) นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้านการสร้างผลงานนวัตกรรมดิจิตอลต้นแบบเพื่อใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ด้วยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถเติบโตไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในอนาคตได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมดิจิตอลเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยได้รับการอบรมทั้งด้านเทคนิคและด้านธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup เช่น การบริหารโครงการสร้างนวัตกรรม การออกแบบ Lean Startup (คือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกยุคดิจิตอล) การลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจตลาดและความต้องการลูกค้า การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และการให้ทุนสนับสนุน เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมพร้อมที่จะขยายผลใช้งานได้จริงในอนาคต และสามารถส่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการให้หน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจของภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อบ่มเพาะธุรกิจในโอกาสต่อไป โดยช่วงที่ผ่านมา (มกราคม-เมษายน 2560) โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ที่ต้องการจะเป็น Startup และนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งโครงการสามารถออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้ได้ รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิตอล บริหารธุรกิจ การตลาด การออกแบบ และอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย บริหารธุรกิจ เกษตร อาหาร เป็นต้น ตลอดจนผู้จบการศึกษาใหม่ หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ซึ่งได้จัดอบรมทั้งในด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการเป็น Startup ไปแล้วกว่า 112 คน จากทั้งสิ้น 68 โครงการ และได้คัดเลือกทีมที่มีความพร้อม จำนวน 9 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรม Demo Day นำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลงานต้นแบบนวัตกรรมดิจิตอลเชิงพาณิชย์ ซึ่งเวทีดังกล่าวจะช่วยสร้างประสบการณ์การนำเสนอผลงานอย่างเป็นทางการ เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสำหรับผลงานที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ จำนวน 3 ทีม ทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ตลอดจนโอกาสพบปะลูกค้า พบเจอนักลงทุน และสตาร์ทอัพรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์ปาร์ก สวทช.กล่าวต่อว่า ผลที่จะได้รับจากโครงการ คือผู้เข้าร่วมโครงการจะมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมดิจิตอลต้นแบบเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ และสามารถเป็น Startup ในอนาคตที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ ต่อไปได้ ตลอดจนช่วยสร้างให้เกิดนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการตลาดและขยายผลใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล อันประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร (Food & Agri. Tech) นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Tech) นวัตกรรมการบริการและสื่อ (Service Tech) นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Tech) และระบบควบคุมอัตโนมัติและ Internet of Things (Industry 4.0) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป อย่างไรก็ตาม 9 ทีมสุดท้ายที่ร่วมนำเสนอ ได้แก่ ทีมที่ 1 Beauty Click (เว็บไซต์หาช่างแต่งหน้าทำผม) ประเภทเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) จาก ม.Manchester และ ม.เกษตรศาสตร์ / ทีมที่ 2 Everysale (แอปฯ รอคิวร้านอาหารบุฟเฟต์) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.ขอนแก่น / ทีมที่ 3 ZSAPCE (ระบบค้นหาและจองร้านกาแฟหรือร้านอาหาร) ประเภทนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์ฯ / ทีมที่ 4 PINTO (แอปฯ บริการส่งอาหารกลางวันจากร้านดัง) ประเภทเพิ่งจบการศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) จาก ม.รังสิต / ทีมที่ 5 WASH’S EASY (แอปฯ เติมเงินออนไลน์เพื่อใช้ในการจ่ายค่าบริการซักผ้า) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.ขอนแก่น / ทีมที่ 6 Worldrounding (แอปฯ หาและจองห้องพัก) ประเภทนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน จาก ม.ศรีปทุม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ทีมที่ 7 TESR (สอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Robot ผ่านสื่อออนไลน์) ประเภทนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ จากจุฬาลงกรณ์ฯ / ทีมที่ 8 Wonga (แอปฯ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย) ประเภทนิสิตนักศึกษา จาก ม.กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / และทีมที่ 9 Huppy.Space (เว็บไซต์รวบรวมจุดรับพัสดุใกล้บ้าน) ประเภทนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

— ที่มา : MGR Online