ธพว.จับมือ ม.หอการค้าไทยติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน และดัชนีแข่งขัน SMEs

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำโครงการ ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน และดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และติดตามผลงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำโครงการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจชุมชน ผ่าน SMEs Local Economy และการจัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ไทย เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ต่างๆ ของ SMEs ชุมชนท้องถิ่น และความต้องการที่แท้จริง รวมถึงเป็นการติดตามผลงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เป็นต้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ SMEs เป็นประจำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคปฏิบัติ ทั้งการดำเนินงานในด้านสินเชื่อ และการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น การเข้ามาร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายทำให้มีการบูรณาการได้ตรงประเด็นมากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อ SMEs ไทยและประเทศชาติ ทั้งนี้ จะมีการกำหนดหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจท้องถิ่น และธุรกิจ SMEs เช่น จำนวนสถานประกอบการ SMEs ในประเทศไทย สถานการณ์ SMEs ไทย ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ไทย การเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ไทย ความสามารถในการเข้าถึงนโยบายภาครัฐ โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ลักษณะและรูปแบบการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ SMEs ท้องถิ่น และการประเมินศักยภาพของธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น ช่วยให้สามารถประเมินสถานการณ์ SMEs ของประเทศไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของ SMEs ไทย ทำให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และตรงประเด็น รวมถึงทราบถึงการเจริญเติบโตของ SMEs ไทย และทิศทางการเติบโต สามารถช่วยในการวางแผนและผลักดันได้อย่างแม่นยำ สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs ได้ ธพว.สามารถนำผลการวิจัยโครงการมาต่อยอดใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงสินเชื่อและบริการต่างๆ ของธนาคาร ให้ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ ช่วยพัฒนาสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และการตลาด เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

— ที่มา : MGR Online