กสอ.คัด 125 ต้นแบบเอสเอ็มอีอัจฉริยะไทย ศักยภาพพร้อมรับมือยุค 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประกาศรายชื่อ พร้อมมอบรางวัลเอสเอ็มอีอัจฉริยะ (Intelligent SMEs) ต้นแบบผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 125 รายจากทั่วประเทศ กระตุ้นผู้ประกอบการเร่งพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม ก้าวสู่การเป็นเอสเอ็มอียุค Industry 4.0 สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ในการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่โลกยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น SMEs 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยในการพัฒนาการผลิต การค้า การขาย รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจให้เป็นดิจิตอลทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคิด การวางแผน การออกแบบ การผลิต การจัดการ การตลาด การรับจ่ายเงิน การขนส่ง หรือการบริการ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการค้า ให้สามารถผลิตสินค้านวัตกรรมและนำไปแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2579 สำหรับการสนับสนุน และส่งเสริม SMEs ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่ SMEs 4.0 รัฐบาลได้ตั้งวงเงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพที่ต้องการขยายการลงทุน กลุ่มที่มีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม หรือการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดในกระบวนการผลิตและให้บริการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ SMEs เดิมเข้าสู่กลุ่ม S-Curve สามารถเข้าถึงแหล่งทุน โดยเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อจะต้องมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรน และเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำที่มากกว่าปกติ เป็นจุดกระตุ้นให้สถาบันการเงินกลับมาช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตามแนวประชารัฐในการพิจารณากรอบการอนุมัติสินเชื่อและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมเอสเอ็มอีอัจฉริยะ หรือ Intelligent SMEs เพื่อเป็นการสร้าง SMEs รุ่นใหม่ให้แก่วงการ SMEs ไทย รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ SMEs ทั่วไปในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นปี จนกระทั่งได้ SMEs ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจำนวน 125 ราย และได้คัดเลือกสุดยอด SMEs อัจฉริยะ (The Best of Intelligent SMEs) ของทั้ง 5 สาขา ดังนี้

1. สาขานวัตกรรม (Innovation) : บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเตียงหมอฟันจากพลังงานลม
2. สาขาการผลิต (Productivity) : บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและทำแบรนด์เครื่องสำอาง
3. สาขาการจัดการ (Management) : บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนการรีด, ฉีด, เป่า
4. สาขาส่งออก Internationalization : บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว
5. สาขาดิจิตอลและอีคอมเมิร์ซ Digital & E-Commerce : บริษัท อีพี เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ม่าน

โดยผู้ประกอบการต้นแบบทั้ง 125 รายนี้ก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึก และยังได้สิทธิพิเศษในการออกบูทแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย อย่างไรก็ดี กสอ.ยังจะเดินหน้าพัฒนา SMEs อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นต้นแบบของ SMEs อัจฉริยะสู่การเปลี่ยนถ่ายเป็น SMEs 4.0 มากยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ โดยได้ตั้งงบประมาณกว่า 830 ล้านบาทเพื่อรองรับการพัฒนา SMEs ในทุกระดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ และนำพาประเทศสู่ฐานะผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต ดร.พสุกล่าวปิดท้าย

— ที่มา : MGR Online