แถลงความสำเร็จ SME Start up และ SME Strong/Regular Level ปี 2561

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. แถลงผลความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ SME Start Up และโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต SME Strong/Regular Level โดย สสว. ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน พัฒนากลุ่ม SME Start Up ที่มีศักยภาพสามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตแล้วกว่า 18,000 ราย

ขณะที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต สสว.พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ SME Strong/Regular Level ไปแล้วกว่า 3,500 กิจการ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมาย 200,000 ราย และบ่มเพาะเชิงลึกอีก 14,500 ราย พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ระดับ สามารถเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ก้าวสู่การเชื่อมโยงบริบทเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกให้เติบโตไปพร้อมกัน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เผยว่า งานแถลงข่าวความสำเร็จ 2 โครงการ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และ โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต เรามองว่าทั้ง 2 กลุ่มนี้มี SME จำนวนมาก ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับ สสว. สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้น มี SME บางรายเข้ามาใช้บริการของ สสว. มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงขั้นต้องปรับกระบวนการผลิต ดังนั้นโครงการในวันนี้ของ สสว. จึงเป็นมากกว่าเชิงปริมาณ เพราะว่าตัวชี้วัดในเชิงปริมาณที่ทำให้มากกว่า 1 หมื่นรายประสบความสำเร็จ สสว.จึงขอแถลงข่าวเป็นเชิงคุณภาพว่า จากปี 2561 เราสามารถขยายผลเป็น Business Model เป็นชุดองค์ความรู้สร้างธุรกิจ และประสบความสำเร็จ หรือเริ่มต้นธุรกิจด้วยชุดองค์ความรู้ใดบ้าง วันนี้ความสำเร็จของ สสว.ในปี 2561 เรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้น การเอาความรู้ทุกๆ ชุดผ่านหลายๆ หน่วยร่วม พา SME แต่ละกลุ่มขึ้นมา เป็นองค์ความรู้ชุดใหม่ที่จะสร้างผู้ประกอบการให้ประสบผลสำเร็จในปี 2562

https://www.thairath.co.th