ITAP สวทช.- สภาหอการค้าฯ เปิดรับผปก.ร่วมโครงการยกระดับผัก-ผลไม้ไทย

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โดยสวทช.ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยความคืบ โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” สำหรับปีงบประมาณ 2560 – 2563 พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และคิกออฟหัวข้อสัมมนาแรก “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” วันที่ 9 พ.ย. 60 นี้ รับจำนวนจำกัด 50 รายเท่านั้น ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “โครงการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง โปรแกรม ITAP สวทช. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอด 3 ปี การดำเนินงาน พัฒนาระบบการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 35 ราย เพิ่มมูลค่าการขายไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท โดยโครงการฯ ช่วยสนับสนุนในด้านมาตรฐาน ThaiGAP, GLOBALG.A.P.(ส่งออกต่างประเทศ) และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค “เกษตร 4.0” ซึ่งกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ อาทิ การจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการเกษตร เช่น Smart farmer เกษตรอินทรีย์ และ ThaiGAP เป็นต้น การจัดสัมมนาเพื่อเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร การวินิจฉัยปัญหาและความต้องการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ การเข้าให้คำปรึกษาแก่บริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญ การนำเสนอผลงานในงาน THAIFEX ณ อิมแพค เมืองทองธานี 3 ครั้ง (ปี 2561 – 2563) และการเสาะหาเทคโนโลยี ณ ต่างประเทศ 2 ครั้ง (ประเทศจีนและญี่ปุ่น)” “โครงการครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญทั้งใน สวทช. เช่น สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, MTEC, NECTEC และพันธมิตรภายนอกของ สวทช. เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสถาบันการศึกษาดังกล่าวข้างต้น มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งสิ้น” รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อได้ที่ “คุณพนิตา ศรีประย่า” หัวหน้าโครงการฯ โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1301 หรือ panita@nstda.or.th ส่วนการสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ (รับจำนวนจำกัด 50 ราย)

— ที่มา : MGR Online