6 หน่วยงานร่วมพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs เตรียมแจกฟรี!! รองรับสู่ Smart SMEs

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินธุรกิจจาก Traditional SMEs สู่การเป็น Smart SMEs ที่มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs” กับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “พันธมิตรทั้ง 6 หน่วยงานได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs” ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ที่มีการทำงานที่ครบถ้วน รองรับการประกอบธุรกิจของ SMEs ได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บข้อมูลการขายและการจ่ายเงิน (Point of Sale : POS) การจัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมไปถึงการจัดทำงบการเงินและการนำส่งงบการเงินผ่านระบบการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจ SMEs ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และการใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถทำงานได้ทั้งบน PC Smart Phone และ Tablet ด้วย INET Cloud Technology ที่ได้มาตรฐานระดับโลกแบบ Hybrid สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์รองรับระบบ e-Tax ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment โดยเป็นการให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs อีกทางหนึ่งด้วย” ดังนั้น โปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs ที่พัฒนาโดยพันธมิตรในครั้งนี้จึงเหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถรองรับประเภทธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจบริการ โดยในปัจจุบันมีจำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้งสิ้น 1,577,779 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 661,998 ราย และทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) 915,781 ราย” สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในช่วงทดสอบการใช้งานจริง (Pilot Implementation) สามารถติดต่อได้ที่กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-5981

— ที่มา : MGR Online