Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จึงได้จัดโครงการ Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์ โดยในปี 2562 นี้ นำเสนอภายใต้ธีมที่ชื่อว่า “Young เวิร์ค” เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับการเป็นนักสร้างสรรค์ในยุคใหม่ที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตึงเครียด และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
  • 13 กรกฎาคม 2562 – 14 กรกฎาคม 2562
  •  ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  •  ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7952970, 98.9963016
  •  นำทางโดย Google map 

  รายละเอียดกิจกรรม      กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
  1 CREATIVE TALK
  การบรรยายที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอาชีพสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
  2 CREATIVE WORKSHOP
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้  กระบวนการคิดและการทำงานที่จำเป็นต่อเส้นทางการทำงานสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน
  3 CREATIVE JOB CLINIC
  การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อไขข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำอย่างตรงประเด็น

   https://web.tcdc.or.th