ITAP สวทช. จับมือสถาบันชั้นนำเกาหลี นำเทคโนโลยีอัจฉริยะยกระดับ SMEs ไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี หรือไคสต์ (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมไทย” เพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามายกระดับความสามารถเอสเอ็มอีไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ครอบคลุมเทคโนโลยี 5 กลุ่ม เกษตร การแพทย์ ที่อยู่อาศัย การผลิต และบริการ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP ลงนามร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือไคสต์ (KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี โดยความร่วมมือในครั้งนี้ โปรแกรม ITAP สวทช.ตั้งเป้าหมายในการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยครอบคลุมเทคโนโลยีอัจฉริยะใน 5 หัวข้อ ได้แก่ เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเกษตร (Smart Farm) เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อสุขภาพและการแพทย์ (Smart Health) เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อที่อยู่อาศัย (Smart Home) เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อโรงงานและการผลิต (Smart Factory) และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการบริการ (Smart Service) โดยกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะจากเกาหลีใต้ เริ่มจากการสำรวจความต้องการทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ โดย ITAP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากไคสต์ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจากไคสต์จะเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยอาจนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรง หรือมีการดัดแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยการร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างไคสต์กับหน่วยงานวิจัยในประเทศ อันจะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค 4.0 ในอนาคต สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งทาง ไอแทปจะนำโครงการต่างๆ ที่ทำร่วมกับไคสต์แนะนำแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ และถ้าผู้ประกอบการท่านใดเห็นว่าเหมาะสม และมีความต้องการจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสองหน่วยงานจะดูความพร้อและความเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่าย ถ้าเป็นการลงทุนทางผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง ส่วนของค่าที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ตรงนี้ทางไอแทปจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำร่วมกัน 5 ปี ทางไคสต์จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในประเทศไทย และทางไอแทปส่งผู้เชี่ยวชาญไปดูงานที่ประเทศเกาหลี ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.มุนกี เชว (Dr. Munkee Choi), ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Global Commercialization Center : จีซีซี) แห่งไคสต์ กล่าวเสริมว่า สถาบันที่เปิดสอน และทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนำของเกาหลี โดยมีผลงานการทำงานร่วมกับในหลายประเทศแถบเอเชีย และทั่วโลก ซึ่งผลงานที่โดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะเกี่ยวกับไอที โดยในแต่ละปีทางไคสต์ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านดอลลาร์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันในเวทีภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน โดยในเบื้องต้นมองว่าสำหรับอุตสาหกรรมของไทยที่น่าสนใจจะเป็นในกลุ่มการเกษตร ท่องเที่ยว และการแพทย์ และความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย และไคสต์เองได้ประโยชน์จากเอสเอ็มอีของไทย ในขณะที่เอสเอ็มอีไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทางเราให้การสนับสนุน

— ที่มา : MGR Online