MASCI ยกระดับ SME ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการ ตาม ISO 26000

MASCI ยกระดับ SME เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ตาม ISO 26000 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ประธานกรรมการคณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ สรอ. และนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน แถลงผลการดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I และพิธีเปิดโครงการ SME Promotion Project III พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการ/หน่วยงานและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ MASCI Academy, Phase I

นายปราโมทย์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบให้ สรอ.ดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ และ/หรือ Health, Wellness & Bio-Med.ร่วมกับหน่วยงาน/สถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันพลาสติก รวมทั้งสถานประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน และกลุ่มนักวิชาการและผู้เกษียณอายุจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา บุคลากรวิชาชีพ) เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา สรอ. ได้ดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I ร่วมกับเครือข่าย และประสบความสำเร็จ มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนากำลังคนด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการทั้งกลุ่มสถานประกอบการและกลุ่มผู้ให้บริการ
สรอ.ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านมาตรฐานการบริหารจัดการและแข่งขันได้ในตลาดโลกของผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยดำเนินโครงการ SME Promotion Project I, SME Promotion Project II และ SME Promotion Project III ที่กำลังเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของ SME และผู้ประกอบการขนาดเล็กมาก (Very Small Enterprise: VSE) ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตาม Road Map หรือ “เส้นทางการพัฒนา SME และ VSE ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน” จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
นางพรรณี กล่าวว่า การดำเนินการของ สรอ. ตลอดระยะเวลา 19 ปี นับแต่การจัดตั้งสถาบันฯ จนย่างเข้าสู่ปีที่ 20 สรอ. ได้พัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองของประเทศตามแนวทางมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้ประกอบการ โดย สรอ. ได้ดำเนินโครงการ MASCI Academy, Phase I ในปีงบประมาณ 2560 และสามารถพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านมาตรฐานการจัดการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ SME ในห่วงโซ่อุปทาน รวม 207 คน จำแนกเป็นบุคลากรของกลุ่มสถานประกอบการระดับผู้บริหารและระดับผู้แทนฝ่ายบริหาร 181 คน และบุคลากรของกลุ่มผู้ให้บริการในการเป็นวิทยากรและผู้ตรวจประเมิน 26 คน และมีผลการวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงานจริงกว่า 84%
นอกจากนื้ ในปีงบประมาณ 2561 สรอ. จะดำเนินโครงการ SME Promotion Project III ในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ SME และ VSE เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติจากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้น SME ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือห่วงโซ่ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เพื่อการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Firm).
https://www.thairath.co.th