AI ขยับเข้าใกล้ SME

เมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว ถ้าพูดถึง AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองเป็นเทคโนโลยีอนาคตที่ไกลตัวเราไปสักนิด ยิ่งกับผู้ประกอบการ SME ด้วยแล้ว แทบจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างไร Continue reading “AI ขยับเข้าใกล้ SME”